گروه : سوكت شبكه
Knet K-N2033 Cat6 STP Connector

2,100,000 ریال

Knet K-N2033 Cat6 STP Connector(شبكه-سوكت شبكه)

Knet Plus Cat6A STP Connector

1,480,000 ریال

Knet Plus Cat6A STP Connector(شبكه-سوكت شبكه)

Non-Brand Connector RJ45 Cat6

750,000 ریال

Non-Brand Connector RJ45 Cat6(شبكه-سوكت شبكه)

Non-Brand Connector RJ45 Cat5

630,000 ریال

Non-Brand Connector RJ45 Cat5(شبكه-سوكت شبكه)

MIT CAT7 UTP Connector

85,000 ریال

MIT CAT7 UTP Connector(شبكه-سوكت شبكه)

MIT CAT6 UTP Connector

65,000 ریال

MIT CAT6 UTP Connector(شبكه-سوكت شبكه)

V-net RJ11 4Pin Connector 200PCS
قیمت : تماس گرفته شود

V-net RJ11 4Pin Connector 200PCS(شبكه-سوكت شبكه)

Knet Plus KP-N1075 Cat6 STP Connector
قیمت : تماس گرفته شود

Knet Plus KP-N1075 Cat6 STP Connector(شبكه-سوكت شبكه)

Knet Plus RJ11 UTP Phone Connector
قیمت : تماس گرفته شود

Knet Plus RJ11 UTP Phone Connector(شبكه-سوكت شبكه)