گروه : ماژول فيبر شبكه
CISCO GLC-BX-U SFP Transceiver Modules

3,650,000 ریال

CISCO GLC-BX-U SFP Transceiver Modules(شبكه-ماژول فيبر)

CISCO GLC-BX-D Optical Transceiver Modules

3,650,000 ریال

CISCO GLC-BX-D Optical Transceiver Modules(شبكه-ماژول فيبر)

CISCO GLC-T 10-Gigabit Ethernet Transceiver Modules

2,100,000 ریال

CISCO GLC-T 10-Gigabit Ethernet Transceiver Modules(شبكه-ماژول فيبر)

Tenda MG100S Single Model SFP Module

1,620,000 ریال

Tenda MG100S Single Model SFP Module(شبكه-ماژول فيبر)

Tenda MG100M Multi Model SFP Module

1,520,000 ریال

Tenda MG100M Multi Model SFP Module(شبكه-ماژول فيبر)

CISCO GLC-LH-SMD SFP Transceiver Modules

1,390,000 ریال

CISCO GLC-LH-SMD SFP Transceiver Modules(شبكه-ماژول فيبر)

CISCO GLC-SX-MM SFP mini-GBIC Transceiver Modules

1,150,000 ریال

CISCO GLC-SX-MM SFP mini-GBIC Transceiver Modules(شبكه-ماژول فيبر)

CISCO GLC-SX-MMD SFP Transceiver Modules

1,150,000 ریال

CISCO GLC-SX-MMD SFP Transceiver Modules(شبكه-ماژول فيبر)