گروه : سوييچ شبكه
CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch

1,135,000,000 ریال

CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch

685,000,000 ریال

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch

530,000,000 ریال

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

489,000,000 ریال

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch

380,000,000 ریال

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch

292,000,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch

260,000,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

231,550,000 ریال

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch

200,000,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch

199,000,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch

196,400,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48TS-LL 48Port Managed Switch

148,000,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48TS-LL 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0