گروه : تلفن و فكس
brother FAX-2950 Laser FAX

66,400,000 ریال

brother FAX-2950 Laser FAX(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Panasonic KX-FL612

55,000,000 ریال

Panasonic KX-FL612(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Epson L3060 Multifunction Inkjet Printer

36,900,000 ریال

Epson L3060 Multifunction Inkjet Printer(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Panasonic KX-DT346X Corded Telephone

35,000,000 ریال

Panasonic KX-DT346X Corded Telephone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Grandstream GXV3275 6-Line Multimedia Corded IP Phone

31,500,000 ریال

Grandstream GXV3275 6-Line Multimedia Corded IP Phone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Grandstream GXP2160 16-Line Enterprise Corded IP Phone

31,500,000 ریال

Grandstream GXP2160 16-Line Enterprise Corded IP Phone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Panasonic FP711CX-W FAX

28,500,000 ریال

Panasonic FP711CX-W FAX(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Grandstream GXP2170 12-Line Enterprise Corded IP Phone

28,380,000 ریال

Grandstream GXP2170 12-Line Enterprise Corded IP Phone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Panasonic FP-701 FAX

27,500,000 ریال

Panasonic FP-701 FAX(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Grandstream GXV3240 6-Line Multimedia Corded IP Phone

27,300,000 ریال

Grandstream GXV3240 6-Line Multimedia Corded IP Phone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Panasonic KX-TS2378 Corded Telephone

22,000,000 ریال

Panasonic KX-TS2378 Corded Telephone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Grandstream GXP2140 4-Line Enterprise Corded IP Phone

20,350,000 ریال

Grandstream GXP2140 4-Line Enterprise Corded IP Phone(ماشينهاي اداري-تلفن - فاكس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0